นายแพทย์ คณิต วิทยาวนิชชัย
5 stars from 0 reviews
MAXi Cosmetic Surgery
เบอร์ติดต่อ : 092-552-8181

อ.นพ.คณิต  วิทยาวนิชชัย ,MD. FRCST.

วว. ศัลยศาสตร์ทั่วไป ,วว.ศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อายุ 44 ปี    
                             

การศึกษา

2534 - 2540   :  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
                        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2542 - 2543   :  Higher Graduate Diploma in Clinical Science in Surgery คณะแพทยศาสตร์  รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2542 –2545    :  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล Diploma Thai Board of General Surgery from Royal College of

                         Surgeon of Thailand and Medical Council of Thailand

2547               :  อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว Graduate Diploma of Family Medicine of  The Royal College of Family Physicians of Thailand

2549 – 2551    :  Higher Graduate Diploma in Clinical Science in Plastic Surgery วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ  สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง    คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

                         Diploma Thai Board of Plastic Surgery Thailand


Board Certification

    Diploma Thai Board of   Plastic Surgery

    Diploma Thai board of Family Medicine

    Diploma Thai Board of  General Surgery


ประสบการณ์การทำงาน

2540 – 2545      :   แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2545 – ปัจจุบัน     :   อาจารย์แพทย์ ประจำ สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต 

2556 – ปัจจุบัน     :   หัวหน้าศูนย์ความงามและศัสยกรรมตกแต่ง ประจำโรงพยาบาลพญาไท2

ปัจจุบัน                :   ผู้บริหารคลินิก  MAXi  COSMETIC  SURGERY

 

สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย

สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย(ThSAPS)

สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยของประเทศในแถบตะวันออกหรือในเอเชีย (OSAPS)

สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยนานาชาติ (ISAPS)

ความถนัดเฉพาะทาง

 

Reconstruction surgery  : Head and Neck reconstruction,  Maxillofacial  surgery, Flap,  ฯลฯ

Cosmetic surgery  :  Sex change male to female, Facelift, facial contouring surgery , Rhinoplasty,  Mammoplasty, Blephaloplasty, Liposuction ฯลฯ

งานบรรยาย หรือ วิทยากรพิเศษ

วิทยากรบรรยาย ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2554 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวข้อ “ สวยด้วยแพทย์” 22 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

วิทยากรพิเศษในงานประชุมวิชาการ Advisory board meeting แผนก skin care บริษัทอินวิดา  หัวข้อ “ วิทยาการใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาแผลเป็นหลังการผ่าตัด” 21 กุมภาพันธ์ 2556   ณ โรงแรมบันยันทรี  กรุงเทพฯ

 

วิทยากรพิเศษในงานประชุมแผนก skin care หัวข้อ “ SCAR” เมย. 2556   ณ โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล  กรุงเทพฯ

วิทยากรพิเศษในงานประชุมอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ หัวข้อ “ SCAR, What should we do?” 5 สิงหาคม 2556   ณ โรงพยาบาลลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 

วิทยากรพิเศษในงานประชุมอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ หัวข้อ “ SCAR, What should we do?”  26 สิงหาคม 2556   ณ โรงพยาบาล จุฬาภรณ์  กรุงเทพฯ

วิทยากรพิเศษในงานประชุมอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ หัวข้อ “ กุญแจสำคัญเพื่อให้ได้แผลที่สวยงาม จากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ” 17 กุมภาพันธ์ 2557  ณ โรงแรม ดับเบิ้ลยู กรุงเทพ

วิทยากรบรรยายพิเศษ ในงานประชุมสัมมนาการสร้างเสริมสุขภาพ หัวข้อ “ศัลยกรรมความงาม : สวย หรือ เสี่ยง ” 18 กุมภาพันธ์ 2557  ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี

วิทยากรบรรยาย ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวข้อ “ FAT Transfer for Cosmetic ” 18 สิงหาคม 2557 กรุงเทพฯ

วิทยากรพิเศษในงานประชุมอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ หัวข้อ “SCAR Management” 5 ตุลาคม 2558  ณ โรงพยาบาลวิภาวดี กรุงเทพฯ

วิทยากรบรรยายพิเศษ ในงานประชุมวิชาการศัลยศาสตร์ตกแต่งพื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล “ การรักษา แผลเป็น” 10 ตุลาคม 2557 กรุงเทพฯ

วิทยากรบรรยาย ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2558 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวข้อ “ Scar Management” 29 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ

วิทยากรพิเศษในงานประชุมอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ หัวข้อ “ The tomorrow  of Scar management”  26 ตุลาคม 2558   ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ กรุงเทพฯ

วิทยากรพิเศษในงานประชุมอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ หัวข้อ “ The tomorrow  of Scar management”  30 พฤศจิการยน 2558   ณ โรงพยาบาลสินแพทย์ กรุงเทพฯ

วิทยากรพิเศษในงานประชุมอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ หัวข้อ “ SCAR, What should we do?”  23 มิถุนายน 2559  ณ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท กรุงเทพฯ

วิทยากรบรรยายพิเศษ งานประชุมวิชาการ พื้นฐานศัลยศาสตร์ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง “ What’s new in wound : Skin graft and skin flap” 21-22 ตุลาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ

วิทยากรพิเศษในงานประชุมอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ หัวข้อ

" การผ่าตัดดึงหน้า : เปลี่ยนหน้าให้เด็ก "

17 กรกฎาคม 2561  ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี

วิทยากรพิเศษในงานประชุมอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ หัวข้อ

“การผ่าตัดดึงหน้าผ่านกล้อง” Endoscopic FaceLift  "   28 สิงหาคม 2561  ณ. โรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพฯ

วิทยากรพิเศษในงานประชุมอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ หัวข้อ "การดูแลแผลและแผลเป็น" "Wound and Scar Management"   30 สิงหาคม 2561  ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  ปทุมธานี

International Experience

-Animal Lab and Stem cell Training and observation, National University of Singapore, June 2005, Singapore

-“Cutting Edge in Plastic Surgery and Charm of the North, The 13th ASEAN Congress of Plastic Surgery (ACPS), October 2006, Chiang Mai, Thailand

-Kyoto Breast Cancer Consensus Conference International, Kyoto, April 2009, Japan

-International Burn & Wound Healing, November 2010, Hong Kong

-Visiting Educational Technology at Faculty of Medicine, The University of Hawaii, May 2011, Hawaii, USA

-‘Inspire and be inspired” The Association for Medical Education ,AMEE  conference August 2011 Vienna, Austria

-ASIAN Techniques in Aesthetic Surgery, ISAPS, March 2014, Manila, Philippines

-“Achieving Excellence in Aesthetic Surgery”, 14th OSAP, ISAPS, October 2014, Pattaya, Thailand

-ASIAN  MENTOR Surgical Excellence Workshop, March 2015,Phuket, Thailand

-Robotic Observation and Simulator Training program for Robotic Surgery, Shimane University Hospital, March-April 2015, Japan

-“Innovative Dimensions in Aesthetic Medicine & Surgery, The 5th  International Thaicosderm Congress on Aesthetic Medicine, August 2015, Bangkok, Thailand

-Aesthetic Plastic Surgery 2015, 33rd Congress of the Korean Society for Aesthetic Plastic Surgery, March 2015, Seoul, Korea

-Tightening Barbed COG Suture with Needle Workshop, May 2015, Bangkok, Thailand

-Beauty Through Science by Akademikliniken, ISAPS , May 2016 , Stockholm, SWEDEN