แพทย์หญิง ศศิประภา เพชรน้ำนวล
5 stars from 0 reviews
Honest Clinic
เบอร์ติดต่อ : 081 899 2999

ประวัติการศึกษา

2559 - ปริญญาโท สาขาตจวิทยา (ผิวหนัง) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2016 - Master of Science in Dermatology
          School of Anti-Aging and Regenerative Medicine, Mae Fah Luang University


2558 - ศึกษาดูงานทางด้านโรคผิวหนัง ณ แผนกตจวิทยา (ผิวหนัง)
           มหาวิทยาลัยจุนเทนโด้ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
2015-  Clinical Observership Program, Department of Dermatology          
           Juntendo University, Tokyo, Japan


2555 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเวชศาสตร์ความงาม
           สถาบันเวชศาสตร์ความงาม อเมริกา  
2012-  Diploma in Aesthetic Medicine
           American Academy of Aesthetic Medicine

2554 - แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรติ์นิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล
2011-  Medical Degree (Second Class Honors)
           Bangkok Metropolitan Administration and Vajira Hospital, Mahidol